Název Fishingtravel.cz je používán jako obchodní značka a logo podnikající fyzické osoby uvedené v kontaktech.

Všeobecné obchodní podmínky

podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

I. Úvodní ustanovení
1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito „Všeobecnými podmínkami“. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu nájemce na smlouvě o pronájmu. Konkretizace smlouvy je dále upřesněna pokladními doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem nebo služby.
2. Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemci, objednatelé
1. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům nebo objednatelům služeb.
2. Nájemce si může pronajmout pouze takové plavidlo, které je oprávněn vést na základě jím získaným školením u pronajímatele.
3. Nájemce nebo objednatel služeb musí být starší 18 let.

III. Vznik smluvních vztahů
1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem – poskytovatelem služeb a nájemcem – objednatelem služeb vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odsouhlasení nezávazné objednávky oběma stranami a na to navazující úhradou zálohy pronajímateli na jeho bankovní účet.
2. Předáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy o pronájmu a poskytovaných službách nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o pronájmu a poskytovaných službách a souhlasí s ní, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o pronájmu a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
3. Potvrzením smlouvy o pronájmu a službách nájemcem se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena pronájmu, služeb a jejich úhrada
1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Nedodržení této povinosti je důvodem pro neposkytnutí objednané služby a odstoupení od smlouvy bez nároku na vrácení zálohy!!!
2. Nájemce je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit do 7 dnů rezervační zálohu ve výši na které se obě strany předem vzájemně dohodnou. Zaplacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadované služby. Doplatek do plné ceny pronájmu nebo služeb je třeba uhradit nejpozději 14 dnů před započetím nájmu nebo čerpání služeb, pokud není dohodnuto jinak.
3. V případě, že nájemce zruší rezervaci ve lhůtě kratší, než 14 dnů před termínem pronájmu nebo čerpání služeb, záloha v plné výši propadá pronajímateli.
4. Cena zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý pronájem nebo službu uvedeny v nabídce na internetových stránkách www.fishingtravel.cz a jsou vypsány ve smlouvě o pronájmu. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel dodržet stanovený program a poskytnout služby v ceně, bude pronajímatel postupovat takto:
a) zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo
b) upraví cenu pronájmu nebo
c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu


V. Práva a povinnosti nájemce, objednatele služeb
1. Nájemce, objednatel služeb má právo:
a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,
c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně pronájmu,
d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII těchto Všeobecných podmínek
2. Nájemce, objednatel služeb se zavazuje:
a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek,
b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,
c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem. V případě porušení právních předpisů ČR nebo závažného narušování programu, je pronajímatel, či jeho zástupce, oprávněn s nájemcem ukončit smluvní vztah, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých služeb.
d) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení přímo pronajímateli buď zasláním písemného oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, číslo smlouvy apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy osobně s pronajímatelem.

e) šetrně zacházet se všemi svěřenými věcmi a vybavením, zabránit vzniku jakékoliv škody na svěřeném majetku pronajímatele, dbát o svoji bezpečnost a ochranu majetku svěřeného pronajímatelem.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce, objednatele služeb o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy.

2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:
a) zrušit pronájem
b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění
c) změnit cenu – v tomto případě má nájemce právo odstoupit od smlouvy, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní.
3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu.

4. Pronajímatel nebo jeho zástupce má právo kontrolovat udržování pořádku a šetrného zacházení s veškerými nájemci svěřenými věcmi.


VII. Reklamační řád
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci, objednateli služeb právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce, objednatel služeb uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle smlouvy o pronájmu, jinak právo zaniká.
Pronájemce neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace.

VIII. Zvláštní ustanovení
Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem za účelem uzavření nájemní smlouvy podle článku III. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

IX.Všeobecné ustanovení

1. Objednávka

V případě, že se rozhodnete využít některých našich služeb, odešlete vyplněnou objednávku. Po obdržení objednávky Vás budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. Následně společně vykomunikujeme Vaše přesné požadavky a rozsah našich služeb.

2. Termín pronájmu

Pokud Vámi zvolený termín pronájmu nebude volný, tak Vás budeme kontaktovat a pokusíme se najít jiné řešení.

3. Počet účastníků

Je nutné nutné, aby v danném termínu byl vždy dodržen stanovený počet osob. To však neznamená, že pokud jste sám/sama tak nemůžete přijet. I přesto nás kontaktujte – řešení se vždy najde.

4. Místo, čas příjezdu – odjezdu a doba trvání pronájmu

Pokud k nám přijedete na jakou koliv výpravu, tak místo setkání bude vžy v Porto Tolle u obchodního centra Alli. Čas nástupu je vždy počáteční den mezi 10:00 – 12:00h. Čas konce poslední den nejpozději v 9:00h pokud není sjednáno jinak.

5. Odpovědnost za vypůjčené vybavení

Bude-li Vám v průběhu čerpání u nás objednaných služeb nebo po dobu pronájmu zapůjčeno jakékoliv naše vybavení, které budete samostatně používat(rybářské náčiní, loď, hausbot, pomocný člun, stan, lehátko apod.), nesete za něj plnou odpovědnost, jakožto i za předmět pronájmu samotný včetně jeho vybavení. V den ukončení čerpání služeb jste povinni veškeré takové předměty a vybavení vrátit nepoškozené a lodě uklizené poskytovateli služeb na místě, kde Vám bylo zapůjčeno. V opačném případě se zavazujete k úhradě pořizovací ceny nevráceného vybavení ve výši, která je běžná v den neuskutečněného navrácení. Rovněž se zavazujete uhradit poskytovateli náklady vzniklé nevrácením dané věci. Za neuklizení lodi nebo hausbotu se zavazujete uhradit paušální poplatek ve výši 3000,-Kč. Vzniklé škody se zavazujete uhradit do 7 dnů ode dne podpisu protokolu o způsobené škodě. Na hausbotech je přísně zakázáno kouření a používání jakýchkoliv dalších návykových látek – porušení tohoto zákau je důvodem k okamžitému zrušení čerpání pronájmu !!!

6. Vratná kauce

V případě, že si u nás budete půjčovat hausbot, loď nebo jakékoliv další vybavení, bude od Vás na místě vybrána vratná kauce pro případ poškození nebo ztráty věci. Tato kauce bude použita na případnou úhradu Vámi způsobených škod na našem vybavení. V případě, že nezpůsobíte žádné škody na našem vybavení, bude Vám kauce v plné výši vrácena v den ukončení pronájmu.

7. Výše vratné kauce

Byviboat ,,PIONÝR,, 2.000,-Kč

Hausbot ,,SKAUT,, 3.000,- Kč

Hausbot ,,MOHYKÁN,, 5.000,- Kč

Ostatní motorové lodě  5.000,- Kč

Na další vybavení se skládá kauce dle dohody.

8. Ostatní

Pohonné hmoty do lodních motorů a spotřebu plynu v hausbotech si hradí každý sám dle spotřeby s vyjímkou týdenního all inclusive – full servisu.

Za případné námi nezaviněné škody na Vašem zdraví a majetku neneseme odpovědnost. Sjednejte si pro takové případy pojištění.

Sjednáním jakýchkoliv služeb u nás, nám dáváte souhlas, aby fotografie případných úlovků s Vaší osobou mohly být použity k reklamním účelům. Rovněž se zavazujete, že v žádném případě nedáte souhlas k tomu, aby tyto fotografie použila konkurence jakýmkoliv způsobem.


X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem nabízených služeb, jehož veškeré povinné údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.fishingtravel.cz v sekci ,,kontakty,, a objednavatelem. Vstoupily v platnost dne 1.4.2017 a vztahují se na veškeré služby a pronájmy nabízené na internetových stránkách www.fishingtravel.cz v sekci ,,zážitkový rybolov Itálie,, dále v sekci ,,zážitkový rybolov Norsko,, a v sekci ,,pronájem hausbotů, lodí a vybavení na Pádu,,. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

 

Žádáme ,, Rybáře ,, kteří jedou na výpravu s cílem se opíjet do němoty a kolem vody  dělat ostudu a nepořádek, aby se obrátily na jinou agenturu, která jim to bude tolerovat. MY JEZDÍME NA RYBY !!!